Кафедра інформатики та інформаційних систем.
2010-2011 н.р.

 

Найважливіші наукові та науково-методичні праці викладачів кафедри за 2010/2011 н.р.

 

a) статті у наукових виданнях

 1. Григорович А.Г., Григорович В.Г. Алгоритми моделювання та опрацювання ненормалізованих відношень у сховищах даних // Вісник Східно-українського Національного університету імені Володимира Даля. – № 13 (167) 2011. – Луганськ, 2011. – С.50–55. – 0,375 д.а.
 2. Григорович А.Г., Заяць О.В., Заяць М.І. Інформатизація як фактор підвищення ефективності управління сучасною освітою. // Молодь і ринок. Щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2011. – №4 (75). – С.28- 32. – 0,313 д.а.
 3. Наум О.М. Побудова інформаційної моделі туристичного сайту / О.М. Наум // Інформаційні системи та мережі : Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2011. – № 699. – С. 184-192. – 0,44 д.а.
 4. Тимовчак-Максимець О. Ю. Аналіз комунікативної взаємодії на веб-форумах: інформаційна поведінка та учасники / Тимовчак-Максимець О. Ю., Пелещишин А. М., Слобода К. О. // Інформаційні системи та мережі : Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2011. – № 699. – С. 352-361 – 0,625 д.а.
 5. Пелещишин А. М. Аналіз існуючих типів віртуальних спільнот у мережі Інтернет та побудова моделі віртуальної спільноти на основі веб-форуму / Пелещишин А. М., Кравець Р.Б., Сєров Ю. О. // Інформаційні системи та мережі : Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2011. – № 699. – С. 212-221 – 0,625 д.а.
 6. Григорович В.Г., Косовська О.Ю., Пігур-Пастернак О.М., Шілінг А.Ю. Огляд темпоральних баз даних. //Вісник державного університету “Львівська політехніка” “Інформаційні системи та мережі” – 2011, №699. – с. 73-81. – 0,5 д.а.
 7. Пигур О.М., Попович В.Д., P.Potera, Цибрий З.Ф., Вирт И.С. Влияние обработки водородом на спектры оптического пропускання монокристаллов теллурида кадмия.// Технология и конструирование в электронной аппаратуре. –2011, №4. – с.35-39. – 0,313 д.а.
 8. Ришковець Ю.В. Метод інтеграції даних з інформаційних систем музейних предметів / Ю.В. Ришковець // Інформаційні системи та мережі : Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2011. – № 699. – С. 231-240. – 0,625 д.а.

б) посібники з грифом МОНМС

 1. Пігур-Пастернак О.М. Автоматизовані інформаційні системи (MS Access 2003): Лабораторний практикум для студентів вищих навчальних закладів. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. Івана Франка. – 2011. – 140 с. – 8,75 д.а. Рекомендовано МОНМС України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист №1/11-7534 від 10.08.11).

в) посібники з грифом університету

 1. Пігур-Пастернак О.М., Попович В.Д. Програмне забезпечення мультимедійних систем: Лабораторний практикум для студентів напряму підготовки “Комп’ютерні науки”. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. Івана Франка. – 2011. – 105 с. – 6,56
 2. Гарбич-Мошора О.Р., Пігур-Пастернак О.М. Бази даних та інформаційні системи. Ч.1. MS Excel: Лабораторний практикум для студентів інженерно-педагогічних спеціальностей. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені І. Франка, 2011. – 163 с. (рекомендований до друку Вченою радою ДДПУ протокол №5 від 19.05.2011 р.). – 10,19 д.а.
 3. Гарбич-Мошора О.Р., Шілінг А. Ю. Методичні рекомендації до написання випускових кваліфікаційних робіт: навчально-методичний посібник [для студентів напряму підготовки 6.050101 "Комп'ютерні науки"]/ Гарбич-Мошора Ольга Романівна, Шілінг Анна Юріївна. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені І. Франка, 2012. – 59 с.

г) тези:

з них у міжнародних конференціях :

 1.  Гарбич-Мошора О.Р. Інформаційні технології – крок уперед / О.Р.Гарбич-Мошора //Новітні компютерні технології: Матеріали восьмої Міжнародно-технічної конференції:  Київ-Севастополь, 14-17 вересня 2010 р. – К.: Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, 2010. – С. 197-198. – 0,125 д.а.
 2.   Гарбич-Мошора О.Р. Загальні засади використання інформаційних технологій в навчальному процесі / О.Р.Гарбич-Мошора // Розвиток наукових досліджень, 2010: Матеріали 6 міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 22-24 листопада 2010 р.:-Полтава:Вид-во ІнтерГрафіка, 2010. - Т-9. – с.12-14. – 0,188 д.а.
 3.  Гарбич-Мошора О.Р. Нові інформаційні технології в освіті / О.Р.Гарбич-Мошора, І.С. Білик // Новітній потенціал 2011. VІІ  міжнародна науково-практична інтернет конференція. 21-23 березня 2011. Ч.3  К. : Меганом, 2011. С. 28-30. – 0,125 д.а.
 4. Пігур-Пастернак О.М. Гарбич-Мошора О.Р. Принципи побудови відмовостійких систем. // Міжнародна науково-практична конференція “Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія”. Харків, 26-27 травня 2011 р. – с.47-48. – 0,125 д.а.
 5. Ришковець Ю.В. Аналіз стандартних форматів xml-документів при експортуванні даних із популярних СКБД / Ю.В. Ришковець // 15-й ювілейний міжнародний молодіжний форум “Радіоелектроніка і молодь в ХХІ ст.” : Зб. матеріалів форуму Т.7. Міжнародна конференція “Конкурентна розвідка та керування знаннями”. – Харків : ХНУРЕ, 2011. – С. 147-148. – 0,125 д.а.
 6. Ришковець Ю. Використання XML-технологій для консолідації даних з Веб-галерей / Юрій Ришковець, Павло Жежнич // International Conference System Analysis and Information Technologies (SAIT 2011). – К. : ННК “IПСА” НТУУ “КПI”, 2011. – С. 490. – 0,0625 д.а.

з них у всеукраїнських конференціях:

 1.  Гарбич-Мошора О.Р. Методи активізації пізнавальної діяльності студента при вивченні дисциплін компютерного циклу / О.Р.Гарбич-Мошора // Сучасні технології вищої освіти. Збірник наукових праць шостої Всеукраїнської науково-методичної конференції. Одеса, 6-8 жовтня 2010 р. – Одеса. Видавництво ОДАХ, 2010. С.37-38. – 0,125 д.а.
 2.  Гарбич-Мошора О.Р. Обєктно-орієнтоване програмування найперспективніший напрям в програмуванні / О.Р.Гарбич-Мошора, О.М.Пігур-Пастернак // Сучасна наука в мережі інтернет. VІІ  всеукраїнська науково-практична інтернет конференція./ К. : Меганом, 2011. С. 49-50. – 0,125 д.а. 
 3. Гарбич-Мошора О.Р. Етапи створення та реалізація баз даних / О.Р.Гарбич-Мошора, О.Ю.Косовська // Сучасна освіта і наука в Україні: наукові здобутки, стан і персективи. Матеріали 7 Всеукраїнської з міжнародною участю науково-практичної заочної конференції(м.Дніпропетровськ,23-25 березня 2011)/ всеукраїнське громадське обєднання “Нова Освіта”- Дніпропетровськ: 2011. – С. 27-29. – 0,313 д.а.
 4. Григорович А.Г., Крічковський Р.О. Геоінформаційна система автодоріг Дрогобицького району // Матеріали Сьомої Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції „Сучасна наука в мережі Інтернет" (22-24 лютого 2011 р.). Збірник тез доповідей. Частина 2. – Київ, 2011. – С.51-52. – 0,125 д.а. 
 5. Григорович А.Г., Григорович В.Г. Представлення ненормалізованих відношень засобами реляційних СУБД. // Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій в науці, освіті та економіці : Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції: в 2-х т. (Луганськ, 7–9 квітня 2011 р.) –Луганськ: Phoenix, 2011. – Том 1. – 196с.; Том 2. – 158 с.– Том 1. – С.32-34. – 0,125 д.а. 
 6. Шаклеіна І.О. Квантові переходи в наногетероструктурах  з двошаровими квантовими точками у формі витягнутих сфероїдів / В. Бойчук, Гольський В.Б., Сокольник О.А., Шаклеіна І.О. // V Українська наукова конференція з фізики напівпровідників:  тези доповідей, 9-15 жовтня,-  2011,- Ужгород – C. 282. – 0,0625

15.10.2020 10:07