Кафедра інформатики та інформаційних систем.
2011-2012 н.р.

 

Найважливіші наукові та науково-методичні праці викладачів за 2011/2012 н.р.

 

a)статті у наукових виданнях

Використання інформаційних технологій для розвитку творчої особистості. / Гарбич-Мошора Ольга Романівна - Науково-педагогічний та економічний журнал: Молодь і ринок. 2012. – № 3 (86). С.67.

Гарбич-Мошора О.Р., Григорович В.Г., Карпин Д.С., Пігур-Пастернак О.М., Шаклеіна І.О., Ших Н.В.  МОДЕЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧОГО ЦИКЛУ ПАРНИКОВОГО ГОСПОДАРСТВА. - Восточно-Европейский журнал передовых технологий // научный журнал. - Харьков: Технологический центр, 2012. - №1/2 (55). – С.15-18.

Комп'ютерне тестування на основі системи MOODLE / Гарбич-Мошора О.Р., Шілінг А.Ю., Канінець М.Є. //  Актуальні проблеми фізики, математики та інформатики. – Щорічний науковий журнал. – Дрогобич, 2011. – №3. – С.52-55.

Григорович А.Г., Григорович В.Г. Алгоритми моделювання та опрацювання ненормалізованих відношень у сховищах даних // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – №13(167) 2011. – Луганськ, 2011. – 350 с. – С.50-55.

Григорович А.Г., Заяць О.В., Заяць М.І. Форми і методи управління освітою у країнах Європи, Азії, США. // Вища освіта України – Додаток 2 до №3, том ІІІ (28) – 2011 р. – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» - 546 с. – С.329-341.

Григорович А.Г., Заяць О.В., Гладкевич М.І. Наукове товариство як форма організації науково-пошукової роботи ліцеїстів. // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. – №2 (85), 2012. – С. 84-89.

Заяць О.В., Григорович А.Г., Гладкевич М.І. Організація навчальної практики методом проектів у Дрогобицькому педагогічному ліцеї. // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. – №3 (86), 2012. – С. 48-51. (фахове видання)

Григорович А.Г., Заяць О.В., Хлопик Р.М. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в позаурочній роботі з фізики. // Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики:  збірник наукових праць. Випуск Х: в 3-х томах – Кривий Ріг: Видавничий відділ НМетАУ, 2012. – Т.2 : Теорія та методика навчання фізики. – 313 с. С.116-123.

Ришковець Ю. В. Моделювання інформаційних потреб користувача Веб-галереї / Ю.В. Ришковець, П.І. Жежнич // Журн. “Штучний інтелект”. – 2011. – №1. – С. 236-242. (7 арк.)

Ю.В. Форкун Сучасні підходи технології розроблення та формування інформаційно-довідкового забезпечення суспільних комунікаційних систем // Форкун Ю.В., Пелещишин А.М. – Восточно-Европейский журнал передовых технологий // научный журнал. - Харьков: Технологический центр, 2012. - №2/2 (56). – С.4-10.

Пигур-Пастернак О.М., Попович В.Д., Цибрий З.Ф., Вирт И.С., P.Potera. Влияние обработки водородом на спектры оптического пропускання монокристаллов теллурида кадмия.// Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – 2011 г, №4. – с.35-39.

б) посібники з грифом МОНМС

в) посібники з грифом університету

Методичні рекомендації до написання випускових робіт: навчально-методичний посібник [для студентів напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки»]. Гарбич-Мошора Ольга Романівна, Шілінг Анна Юріївна. –  Дрогобич : РВВ ДДПУ імені І. Франка, 2012 –  63 с.

Гарбич-Мошора О.Р. Методичні рекомендації з курсу «Теорія алгоритмів» щодо організації самостійної роботи для студентів напрямку підготовки «Комп’ютерні науки». Дрогобич: РВВ ДДПУ імені І. Франка, 2012. – 63 с.

Організація навчальної практики методом проектів: посібник / Гладкевич М.І., Григорович А.Г., Заяць О.В., Кишакевич Ю.Л. та ін. / Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – 2012. – 70 с.

г) тези:

з них у міжнародних конференціях :

Етапи створення стандарту Scorm /Гарбич-Мошора О.Р.,  Косовська О.Ю., Шілінг А.Ю. Сучасність. Наука. Час. Взаємодія та взаємовплив. VІІІ  міжнародна науково-практична інтернет конференція. 23-25 листопада 2011. Ч.4  К. : Меганом, 2011. С. 12-14.

Інтелектуальні інформаційні системи в економіці та освіті / Гарбич-Мошора Ольга Романівна - Інформація, комунікація, суспільство. Матеріали І Міжнароднї наукової конференції ІКС – 2012. Львів: Видавництво Львівської політехніки 2012. – С. 232 – 233.

Стандарт Scorm: короткий огляд / Гарбич-Мошора О.Р.,  Косовська О.Ю.,  Шілінг А.Ю. Комп’ютерні науки та інженерія. Матеріали V Міжнародної конференції молодих вчених CSE-2011. – Львів : Національний університет “Львівська політехніка”, 2011. – С. 90–91.

Григорович А.Г., Кравець Л.В. Проектування веб-системи пошуку попутників. // Системний аналіз. Інформатика. Управління (САІУ-2012) : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 14–16 березня 2012 року) / Міністерство освіти і науки України, Запорізька обласна державна адміністрація, Академія наук вищої школи України, Класичний приватний університет. – Запоріжжя : КПУ, 2012. – 328 с. – С.76-78.

Григорович А.Г., Григорович О.Р. Засоби розробки електронного навчального навчального вмісту. // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «інформаційні технології в освіті, науці і техніці» (ІТОНТ-2012): Черкаси, 25-27 квітня 2012 р. – У 2 т. – Черкаси: ЧДТУ. – Т. 2. – 133 с. С. 35-36.

Григорович В.Г. Математичні моделі, методи ієрархічного планування та прийняття рішень для системи дистанційного навчання осіб з особливими потребами / Григорович В.Г., Пасічник В.В., Кут В.І. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції вчених та студентів: в 2-х т. (Чернівці 28-31 березня 2012 р.): «Інформаційні технології, економіка та право: стан та перспективи розвитку (ІТЕП-2012) » – Чернівці: Буковинський університет, 2012. – Том 1. – 344 с. Том 1. – С. 97–98

Grygorovych V. Hierarchical planning and decision making methods for information model of the school // XIX Internmational Conference (April 23-27, 2012, Mukachevo, Ukraine) “Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU-2012)”– Mukachevo State University.– P. 24-25

Григорович В.Г. Моделювання процесів формування баз знань для систем дистанційного навчання / Григорович В.Г., Кут В.І., Пасічник В.В. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: в 2-х т. (Черкаси 25-27 квітня 2012) «Інформаційні технології в освіті, науці і техніці» (ІТОНТ-2012) Черкаський державний технологічний університет. – Т.2. С.33-34

Григорович В.Г. Інформаційне моделювання загальноосвітнього навчального закладу на основі простору станів / Григорович В.Г., Пасічник В.В. // Матеріали Міжнародної наукової конференції (м. Євпаторія, 29-31 травня 2021 р.) «Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту (ISDMCI’2012)» – Херсон: ХНТУ, 2012. 562 с. – С. 59-61

Григорович В.Г. Моделювання процесів наповнення контентом систем дистанційного навчання осіб з особливими потребами / Кут В.І., Пасічник В.В., Григорович В.Г. // Матеріали Міжнародної наукової конференції (м. Євпаторія, 29-31 травня 2021 р.) «Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту (ISDMCI’2012)» – Херсон: ХНТУ, 2012. 562 с. – С. 113-115

Наум О.М. Використання елементів соціальних мереж на туристичних сайтах / Наум О.М. - ІНФОРМАЦІЯ, КОМУНІКАЦІЯ, СУСПІЛЬСТВО ( Матеріали І Міжнародної наукової конференції ІКС-2012. (м. Львів, 25–28 квітня, 2012) / Видавництво Львівської політехніки - Л.: 2012.  – С. 96 – 97.

Ришковець Ю. Особливості поведінки відвідувача Веб-галереї / Юрій Ришковець // Комп’ютерні науки та інженерія. Матеріали V Міжнародної конференції молодих вчених CSE-2011. – Львів : Національний університет “Львівська політехніка”, 2011. – С. 368–369

Ришковець Ю.В. Формування критеріїв оцінювання веб-галереї / Ю.В. Ришковець, П.І. Жежнич // 16-й міжнародний молодіжний форум “Радіоелектроніка і молодь в ХХІ ст.” : Зб. матеріалів форуму Т.8. Міжнародна конференція “ Уравление знаниями и конкурентная разведка”. – Харків : ХНУРЕ, 2012. – С. 167-168.

Пелещишин А. Перспективні сценарії та ризики розвитку Вікіпедії / Пелещишин А.М. - ІНФОРМАЦІЯ, КОМУНІКАЦІЯ, СУСПІЛЬСТВО ( Матеріали І Міжнародної наукової конференції ІКС-2012. (м. Львів, 25–28 квітня, 2012) / Видавництво Львівської політехніки - Л.: 2012.  – С. 100 – 101.

Пелещишин А. Інформаційна діяльність ВНЗ України в соціальних середовищах Інтернету / Пелещишин А., Корж Р. - ІНФОРМАЦІЯ, КОМУНІКАЦІЯ, СУСПІЛЬСТВО ( Матеріали І Міжнародної наукової конференції ІКС-2012. (м. Львів, 25–28 квітня, 2012) / Видавництво Львівської політехніки - Л.: 2012.  – С. 102 – 103.

Пелещишин А. Аналіз функціонування «Української наукової Інтернет-спільноти» / Пелещишин А., Сєров Ю., Мельник Д. - ІНФОРМАЦІЯ, КОМУНІКАЦІЯ, СУСПІЛЬСТВО ( Матеріали І Міжнародної наукової конференції ІКС-2012. (м. Львів, 25–28 квітня, 2012) / Видавництво Львівської політехніки - Л.: 2012.  – С. 104 – 105.

Пігур-Пастернак О.М. Про проблеми зберігання даних на флеш-носіях. // ІІІ міжнародна науково-практична конференція «Проблеми і перспективи розвитку ІТ-індустрії». Харків, 17-18 листопада 2011 р. – с. 134-135.

з них у всеукраїнських конференціях:

Загальні проблеми викоистання інформаційно-комунікаційних технологій у сисемах навчання. / Гарбич-Мошора Ольга Романівна - Місце та роль міждисциплінарних зв’язків при проведенні наукових досліджень. Матеріали Девятої Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції 30-31 січня 2012. Тернопіль: Тайп, 2012. – С. 3-4.

Розвиток інформаційних систем: моделі, сутність / Гарбич-Мошора О.Р., Чмир І.В., Шілінг А.Ю. Молода наука України. Перспективи та пріоритети розвитку. Матеріали ( Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції . Том ІІ. (м. Київ, 22-24 грудня) / Всеукраїнське громадське обєднання «Нова освіта» - К.: 2012.  – С. 106 – 108.

Григорович А. Г., Григорович В. Г. Побудова та доведення формул реляційного числення доменів для ненормалізованих відношень, що еквівалентні теоретико-множинним операціям. // Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій в науці, освіті та економіці : матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції (Луганськ, 31 травня – 1 червня 2012 р.) – Луганськ : Phoenix, 2012. – 280 с. С. 27 – 28.

 

 

 

15.10.2020 10:07