Кафедра інформатики та інформаційних систем.
2016-2017 н.р.

Найважливіші наукові та науково-методичні праці викладачів за 2016/2017 н.р.

 

1) посібники з грифом університету  5 / 35,44 др. арк.;

Григорович В.Г. Алгоритмізація та програмування. Одновимірні масиви. – Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Комп’ютерні науки» . – Дрогобич: ДДПУ, 2016. – 150 с. (9,38 др. арк.) (Рекомендовано. вченою радою ДДПУ імені Івана Франка, прот. № 2 від 26 лютого 2016 р )

Григорович А. Організаційно-методичне забезпечення діяльності шкільного наукового товариства Малої академії наук : Методичний посібник / Григорович А.Г., Гладкевич М.І., Заяць О.В., Кишакевич Ю.Л., Середня О.М., Сосяк Р.М. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 105 с. (6,56 др. арк.)

Шаклеіна І.О. Ших Н.В., Пігур-Пастернак О.М. Методи і засоби інформаційних технологій: методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт / Шаклеіна Ірина Олександрівна, Ших Надія Василівна, Пігур-Пастернак Ольга Миколаївна.– Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016 . – 176 с. (11  др. арк.)

Пігур-Пастернак О.М. Технології захисту інформації: лабораторний практикум [для студентів напряму підготовки «Комп’ютерні науки»] / Пігур-Пастернак Ольга Миколаївна. Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016 . – 116 с. ( 7,25  др. арк.)/

Ришковець Ю. В., Кравець П. О.  Програмування та алгоритмічні мови : методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни “Програмування та алгоритмічні мови” для студентів напряму підготовки 6.040303 “Системний аналіз” / Ю. В. Ришковець, П. О. Кравець. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 20 с. (1,25 др.арк.)

2) статті 

а) за кордоном 1 / 0,59 д.а.;

1. Пасичник В. Социокоммуникационная инженерия : востребованость в информационном обществе/ Кунанец Наталья Эдуардовна, Пасичник Владимир Владимирович, Федонюк Анатолий Ананьевич// Библиотечно-информационная деятельность и междисциплинарная интеграция [на азерб. яз.]: материалы конференции, 29 декабря 2015 г., Баку. – Баку, 2016. – C.52–64. 0,59 д.а.

б) у міжнародних наукометричних базах даних 8 / 2,95 др. арк.;

1. Системні особливості сучасних інформаційних технологій у галузі туризму / О.І. Артеменко, Н.Е. Кунанець, В.В. Пасічник, В.В. Савчук // Науковий вісник НЛТУ України. - 2015. - Вип. 25.9. - С. 268-277(Index Copernicus) . 0,45 д.а.

2. Пасічник В. В. Динамічне формування персоналізованого контенту туристичного мобільного застосунку "мультимедійний путівник" / В. В. Пасічник, В. В. Савчук, О. А. Лозицький //Науковий вісник НЛТУ України. - 2016. - Вип. 26.1. - С. 274-279. (Index Copernicus) 0,27 д.а.

3. Dynamic characteristics of perspective touristic information technologies / (Artemenko O. ***) , Kunanec N. , Pasichnyk V. , (Savchuk V. **) // Econtechmod: an international quarterly journal. – 2015. – Vol. 4, No 4. – P. 107—118 (Index Copernicus) 0,55 д.а.

4. Pasichnyk V. Modern tendention in the use of GPS technology in tourism industry / Savchuk, V. , Pasichnyk, V. // ECONTECHMOD: an nternational quarterly journal. – 2015. – Vol. 4, No. 3. – pp. 65—72(Index Copernicus) 0,36 д.а.

5. Pasichnyk V. Intellectual innovative system for personalized support of tourist trips / V. Pasichnyk, V. Savchuk // Econtechmod : an international quarterly journal on economics in technology, new technologies and modelling processes. – Lublin ; Rzeszow, 2016. – Volum 5, nomber 1. – P. 79–87. (Index Copernicus) 0,41 д.а.

6. Pasichnyk V. Personified information technology to support the tourist with excursion content in DAISY format / V. Pasichnyk, O. Lozytskyy, V. Savchuk // Econtechmod : an international quarterly journal on economics in technology, new technologies and modelling processes. – Lublin ; Rzeszow, 2016. – Volum 5, nomber 2. – P. 77–84. (Index Copernicus) 0,36 д.а. 

7. Григорович В.Г. Інформаційні системи розрахунку навчального навантаження та розподілу штатів ВНЗ. / Григорович В.Г. // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – 2016. – № 843. – С.94–103. 0,45 д.а

8. Григорович А. Формування життєвої компетентності старшокласників засобами квест-технологій / Григорович А., Заяць О., Гладкевич М. // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : Посвіт, 2016. – Вип. 16. – С.302-308. (0,32 др. арк.)

в) у фахових виданнях 1 / 0,27 д.а.

1. Пасічник В.В. Модель процесу аналізу даних психофізіологічного діагностування / Пасічник В.В., Шестакевич Т.В. // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Інформатика та моделювання. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2016. – 21 (1193). – с. 86-91. 0,27 д.а.

г) в інших виданнях 5 / 1,77  др. арк.;

1. Інформаційно-технологічний супровід соціокомунікаційних проектів в системах «Розумне місто» / Дуда О.М., Кунанець Н.Е., Мацюк О.В., Пасічник В.В., Липак Г.І. // Математика. Інформаційні технології. Освіта: збірник наукових праць / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки.- Луцьк, 2016.- № 3201 (6).-С.56-59. 0,18 д.а.

2. Пасічник В. В. Особистісно-орієнтоване навчання: методологічні основи та інформаційно-технологічний супровід / Пасічник Володимир Володимирович, Кут Василь Іванович, Шестакевич Тетяна Валеріївна // Україна–Цивілізація. Том 4. Історичні та духовні чинники консолідації української держави, нації та суспільства: збірник наукових праць / Карпатський університет імені Августина Волошина; Українська богословська академія ; редкол. : Бедь В.В. (гол. ред.), Гайданка Є.І. (відп. секр.), Урста С.В. та ін. – Ужгород : Видавничий відділ КаУ, 2015. – C.242-253 0,55 д.а.

3. Пелещишин А.М., Білущак Т.М. Інтернет-джерела як засіб використання інформації для джерелознавців // Науковий журнал з історії та архівознавства “СУМСЬКИЙ ІСТОРИКО-АРХІВНИЙ ЖУРНАЛ”. – 2016. – № XXVI. – C. 16-24. 0,41  д.а.

 4. Пелещишин А.М., Трач О.Р. Основні етапи життєвого циклу формування студентських спільнот ВНЗ // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія “Інформатизація вищого навчального закладу”. – 2015. – № 831. – C. 76-84 0,41  д.а.

 5. Пелещишин А.М., Трач О.Р. Типова структура комірки життєвого циклу віртуальної спільноти // Управління розвитком складних систем. – 2016. – Т.25. – C. 46-50. 0,23  д.а.

3) тези, опубліковані в Україні (всього) 37/  6,04 др. арк.;

а) на міжнародних конференціях 7/ 0,79 д.а.;

1. Пасічник В. В. Інформаційні технології україномовного озвучення формул для незрячих користувачів / Кунанець Н. Е., Пасічник В. В., Лозицький О.А. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «Інформаційні технології, економіка та право: стан та перспективи розвитку» (ІТЕП-2016), 14-15 квітня 2016р., Чернівці .- Чернівці : ПВНЗ «Буковинський університет», 2016. -С.172-174. 0,14 д.а.

2. Пасічник В.В. Рекомендаційні системи – інструмент формування та реалізації туристичних проектів/ Артеменко О.І., Пасічник В.В.// Управління проектами : стан та перспективи: метеріали ХІІ міжнародної науково-практичної конференції, 13-16 вересня 2016, Миколаїв.- Миколаїв, 2016.-С.6-7 0,09 д.а.

3. Пасічник В.В. Клас проектів «Туристична екскурсія»: мета, завдання, методи управління/ Пасічник В.В., Савчук В.В // Управління проектами : стан та перспективи: метеріали ХІІ міжнародної науково-практичної конференції, 13-16 вересня 2016, Миколаїв.- Миколаїв, 2016.-С.118-119 0,09 д.а.

4. Пасічник В.В.Інтелектуальні компоненти туристичних рекомендаційних систем / Пасічник Володимир, Артеменко Ольга // Internet-education-Science (IES -2016)^ Proceedings of the Tenth international scientific – practical conference, 11-14 october 2016, Vinnytsia.- Vinnytsia , 2016.-P..179-181 0,14 д.а.

5. Пасічник В.В. Онтологічний підхід до формування мультимедійного контенту для супроводження екскурсії / Пасічник В.В., Савчук В.В. // Математика. Інформаційні технології. Освіта: тези доповідей V Міжнародній науково - практичної конференції / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 5-7 червня 2016 р., Луцьк-Світязь.- Луцьк, 2016.-C.98-100. 0,14 д.а.

6. Пасічник В.В. Модель процесу аналізу даних освітньої траєкторії інклюзивного навчання / Пасічник В.В., Шестакевич Т.В. // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №14 - Сучасні технології в освіті № - НТУ "ХПИ", 2016. -C. 11. 0,05 д.а

7. Пасічник В. Від розумного міста до розумного соціополісу – системна конвергенція на базі інформаційно та соціально-комунікаційних технологій / Володимир Пасічник, Олександр Мацюк // Міжнародний інвестиційний форум «Тернопільщина INVEST – 2016»: Збірник інвестиційних пропозицій. – Вишнівець; Тернопіль, 2016.- С.23-25. 0,14 д.а.

8. Korzh R., Peleshchyshyn A., Syerov Y., Fedushko S. University's Information Image as a Result of University Web Communities' Activities // Комп'ютерні науки та інформаційні технології: матеріали ХI Міжнародної науково-технічної конференції CSIT 2016 (Львів, 6-10 вересня 2016 р.) - Львів : Видавництво Львівської політехніки. – C. 115 – 127. 0,59 д.а.

9. Пелещишин А.М., Комова М.В., Вовк Н.С. Дидактичний досвід підготовки фахівців з інформаційної діяльності // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття: матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, Одеса 08-10 вересня 2016 - Полтава : Сімон. – C. 196 – 202. 0,32 д.а.

10. Peleshchyshyn A., Vovk N., Karapata M., Voloshchak R. Web-communities in the context of modern scientific researches of the department of social communication and information // Інформація, комунікація, суспільство 2016: Матеріали 5-ї Міжнародної наукової конференції ICS-2016 - Львів : Видавництво Львівської політехніки. – C. 48 – 49. 0,09 д.а.

11. Myna Z., Yarka U., Peleshchyshyn A., Bilushchak T. Using International Standards of Quality Management System in Higher Educational Institutions // Cучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп’ютерної інженерії (TCSET’2016): Матеріали XIII Міжнародної конференції (Львів-Славсько, Україна, 23-26 лютого 2016) - Львів : Видавництво Львівської політехніки. – C. 834 – 837. 0,18 д.а.

12. Korzh R., Peleshchyshyn A., Syerov Y., Fedushko S. Principles of University's Information Image Protection from Aggression // Комп'ютерні науки та інформаційні технології: матеріали ХI Міжнародної науково-технічної конференції CSIT 2016 (Львів, 6-10 вересня 2016 р.) - Львів : Видавництво Львівської політехніки. – C. 77 – 79. 0,14 д.а.

13. Peleshchyshyn A., Holub Z., Holub I. Methods of Real-time Detecting Manipulation in Online Communities // Комп'ютерні науки та інформаційні технології: матеріали ХI Міжнародної науково-технічної конференції CSIT 2016 (Львів, 6-10 вересня 2016 р.) - Львів : Видавництво Львівської політехніки. – C. 15 – 17. 0,14 д.а.

14. Trach O., Peleshchyshyn A. Functional-network Model of Tasks Performance of the Virtual Communities Life Cycle Directions // Комп'ютерні науки та інформаційні технології: матеріали ХI Міжнародної науково-технічної конференції CSIT 2016 (Львів, 6-10 вересня 2016 р.) - Львів : Видавництво Львівської політехніки. – C. 108 – 110. 0,14 д.а.

15. Forkun Y., Peleshchyshyn A. The Fundamentals of Communities Creation and Development in the Social Environment of the Internet // Комп'ютерні науки та інформаційні технології: матеріали ХI Міжнародної науково-технічної конференції CSIT 2016 (Львів, 6-10 вересня 2016 р.) - Львів : Видавництво Львівської політехніки. – C. 99 – 101. 0,14 д.а.

16. Korzh R., Peleshchyshyn A., Holub Z. Analysis of Integrity and Coverage Completeness of the Informational Image of a Higher Education Institution // Cучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп’ютерної інженерії (TCSET’2016): Матеріали XIII Міжнародної конференції (Львів-Славсько, Україна, 23-26 лютого 2016) - Львів : Видавництво Львівської політехніки. – C. 825 – 827. 0,14 д.а.

17. Шаклеіна І. Використання ІКТ при вивченні шкільного курсу астрономії // Тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції: Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті, Дрогобич, 24-25 березня 2016, – с.102-103 (0,09 др. арк.);

18. Гарбич-Мошора О., Захаряк О., Тиха І. Викорисання ІКТ в навчальному процесі колледжу. Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті : Матеріали ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 24 – 25 березня 2016 року) / [редактори-упорядники: І. Зимомря, В. Ільницький]. – Ченстохова – Ужгород – Дрогобич : Посвіт, 2016. – С. 81-82- 0,1 д.а.

19. Григорович А. Формування життєвої компетентності старшокласників засобами квест-технологій / Григорович А., Заяць О., Гладкевич М. // Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті : Матеріали ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 24 – 25 березня 2016 року) / [редактори- упорядники: І. Зимомря, В. Ільницький]. – Ченстохова – Ужгород – Дрогобич : Посвіт, 2016. – С.223-224  (0,13 др. арк.)

20. Пігур-Пастернак О.М. Капчуалізація публічної інформації як антитод в умовах невизначеності використання / О.М. Пігур-Пастернак // VIІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Інформаційно-комп’ютерні технології - 2016». Житомир, 22-23 квітня 2016 р. – c. 47-48. (0, 125 др. арк.)

21. Литвин В.В., Черна Т.М., Наум О.М. Метод квазіреферування текстових документів на основі адаптивних онтологій. // Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції «Математика. Інформаційні технології. Освіта»: Тези доповідей. – Луцьк–Світязь, 5–7 червня 2016р. – 85–86 с. (0,07 др. арк.)

22. Григорович В.Г. Задача оптимізації освітніх ресурсів регіону / Григорович В.Г. // Матеріали Міжнародної наукової конференції (c. Залізний Порт, 25-28 травня 2016 р.) «Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту (ISDMCI’2016)». Херсон: Видавництво ПП Вишемирський В.С., 2016. – С.50-52 (0,14 др. арк.)

23. Boichuk V.I., Leshko R.Ya., Kropyvnytska K.M., Carpyn D.S. Surface states of the quantum dot with donor impurity. Abstract book: IX International Conference on optical problems of semiconductor physics, 2016, p. 19. (0,05 др. арк.)

б) на всеукраїнських конференціях 14 / 2,77 др. арк;

1. Інформаційна технологія багатовимірного аналізу даних діяльності вищих навчальних закладів у великому місті / Бомба Андрій, Кунанець Наталія, (Назарук Марія**), Пасічник Володимир // Internet-education-Science (IES -2016): proceedings of the Tenth international scientific – practical conference, 11-14 october 2016, Vinnytsia.- Vinnytsia , 2016.-P.175-176. 0,09 д.а.

2. Кунанець Н. Е. Соціокомунікаційна інженерія – інноваційна галузь прикладних наук / Пасічник В.В., Кунанець Н. Е.,Федонюк.А.А. // Компютерні системи і проектування технологічних процесів та обладнання6 Матеріали всеукраїнської науково0практичної конференції Чернівецького факультету Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», 17-19 лютого 2016 р., Чернівці.-Чернівці; Харків, 2016. - С.21 0,05 д.а.

3. Пасічник В.В. Геоінформаційна компонента «Мобільного інформаційного асистента туриста»/ Артеменко О.І., Пасічник В.В., Попик І.В.// Компютерні системи і проектування технологічних процесів та обладнання6 Матеріали всеукраїнської науково0практичної конференції Чернівецького факультету Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», 17-19 лютого 2016 р., Чернівці.-Чернівці; Харків, 2016. –С.50-52 0,14 д.а.

4. Пасічник В.В. Подання мультимедійного контенту у DAISY форматі систем персоніфікованого інформаційно-технологічного супроводу туриста / Пасічник В.В., Лозицький О.А., Савчук В.В.// Компютерні системи і проектування технологічних процесів та обладнання: Матеріали всеукраїнської науково0практичної конференції Чернівецького факультету Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», 17-19 лютого 2016 р., Чернівці.-Чернівці; Харків, 2016. - С.117-121 0,23 д.а.

5. Пасічник В.В. Функціональність геоінформаційного за стосунку для комплексної інформаційної підтримки туриста / Артеменко О.І., Пасічник В.В., Попик І.В.// Компютерні системи і проектування технологічних процесів та обладнання: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції Чернівецького факультету Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», 17-19 лютого 2016 р., Чернівці.-Чернівці; Харків, 2016. –С.50-52 0,14 д.а.

6. Пасічник В.В.Динамічне формування контенту екскурсійного супроводу териста / Пасічник В.В., Савчук В.В. // Математика. Інформаційні технології. Освіта: збірник наукових праць / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки.- Луцьк, 2016.- № 3201 (6).-С.120-128. 0,41 д.а.

7. Гарбич-Мошора О.Р., Гарбич М.А. Особливості використання ІКТ на уроках у початковій школі. Проблеми моделювання та розроблення інформаційних систем : матеріали науково-практичної інтернет-конференції (Дрогобич, 5-7 квітня 2016 року). – Дрогобич : ДДПУ ім. І. Франка, 2016. – С. 51-53 – 0,2 д.а.

8. Григорович А.Г. Система дистанційного керування побутовими приладами для людей з обмеженими можливостями / Григорович А.Г., Сосяк Р.М., Далявський В.С. // Проблеми моделювання та розроблення інформаційних систем : матеріали науково-практичної інтернет-конференції (Дрогобич, 5-7 квітня 2016 року). – Дрогобич : ДДПУ ім. І. Франка, 2016. – С. 102-104 (0,14 др. арк.)

9. Лучкевич М.М. Моделювання залежностей магнітної сприйнятливості пластично деформованих напівпровідникових монокристалів // Проблеми моделювання та розроблення інформаційних систем : матеріали науково-практичної інтернет-конференції (Дрогобич, 5-7 квітня 2016 року). – Дрогобич : ДДПУ ім. І. Франка, 2016. – 178 с. – C. 139-141 (0,14 др. арк.)

10. Шаклеіна І.О., Сколоздра О.В. Розробка програми для вивчення шкільного курсу астрономії // Тези доповідей науково-практичної інтернет-конференції: Проблеми моделювання та розроблення інформаційних систем, – Дрогобич, 5-7 квітня 2016, – с 91-95 ( 0,23 др. арк.);

11. Григорович В.Г. Відображення простору ієрархічних структур на функціональні простори / Григорович В.Г. // Проблеми моделювання та розроблення інформаційних систем : матеріали науково-практичної інтернет-конференції (Дрогобич, 5-7 квітня 2016 року). – Дрогобич : ДДПУ ім. І. Франка, 2016. – 178 с. – C. 105-110 ( 0,27 др. арк.)

12. Лацик Ю.Р., Карпин Д.С. проектування процесів класифікації та моніторингу вхідної документації підприємства / Проблеми моделювання та розроблення інформаційних систем : матеріали науково-практичної інтернет-конференції (Дрогобич, 5-7 квітня 2016 року). – Дрогобич : ДДПУ ім. І. Франка, 2016. – 178 с. – C. 16-21 0,27 д.а

13. Карпин Д.С. Організація роботи кафедри засобами GOOGLE APPS FOR EDUCATION / Проблеми моделювання та розроблення інформаційних систем : матеріали науково-практичної інтернет-конференції (Дрогобич, 5-7 квітня 2016 року). – Дрогобич : ДДПУ ім. І. Франка, 2016. – 178 с. – C. 113-118 0,27 д.а

14. Чапля В.М., Ришковець Ю.В. Розробка інформаційної системи підбору та замовлення кухонних меблів. // Проблеми моделювання та розроблення інформаційних систем : матеріали науково-практичної інтернет-конференції (Дрогобич, 5-7 квітня 2016 року). – Дрогобич : ДДПУ ім. І. Франка, 2016. – С. 28-33. 0,27 д.а.

4) інше (не за темою НДР) 3 / 0,15.др. арк.

1.  Тези доповідей XXV звітної науково-практичної конференції ліцеїстів (м. Дрогобич, 21 квітня 2016 року) [Редколегія: Борецька Г.І., Борецький Л.М., Григорович А.Г., Заяць О.В., Іванишин Т. В., Мосевич І.Д., Середня О.М., Паньків І.С.] – Дрогобич: «Швидкодрук», 2016. – 189 с. (0,05 др. арк.)

2. Вісник наукового товариства Дрогобицького педагогічного ліцею: збірник наукових праць, №4, 2016. [Ред.колегія: А.Григорович, О.Заяць, О.Середня]. – Дрогобич: «Швидкодрук», 2016. – 265 с. (0,05 др. арк.)

3. Літопис Дрогобицького педагогічного ліцею. 2015-2016 н.р. / Ред.кол.: О.Заяць, І.Паньків, А.Григорович, О.Хлопик, Л.Борецький. – Дрогобич: «Швидкодрук», 2016. – 140 с. (0,05 др. арк.)

 

15.10.2020 10:07