Кафедра інформатики та інформаційних систем.
Когут Уляна Петрівна

ОСВІТА:

 • 1997 р. – Дрогобицький державний педагогічний інститут імені І. Я. Франка (нині – Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка) за спеціальністю «Математика та основи інформатики»;
 • 2012-2015 рр. – навчання в аспірантурі Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України;
 • 2015 р. – захищено кандидатську дисертацію на тему: «Системи комп’ютерної математики як засіб навчання дослідження операцій майбутніх фахівців з інформатики» за спеціальністю 13.00.10 «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті»;
 • 2018 р. – отримано звання доцента кафедри інформатики та інформаційних систем.

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ: 

 • 1999 р. – вихователь у гуртожитку №1 Дрогобицького нафтового технікуму;
 • 2006 р. – інженер-програміст кафедри інформатики та обчислювальної математики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана;
 • 2007 р. – викладач кафедри інформатики та обчислювальної математики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана;
 • 2015 р. – старший викладач кафедри інформатики та обчислювальної математики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана;
 • 2016 р. – доцент кафедри інформатики та обчислювальної математики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана;
 • 2017 р. до тепер – доцент кафедри інформатики та інформаційних систем Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

 • Методика навчання інформатики.
 • Методика навчання інформатики у закладах середньої освіти II ступеня.
 • Методика навчання інформатики в закладах середньої освіти ІІІ ступеня.
 • Основи хмарних технологій.
 • Методика i технологiї дистанцiйного навчання.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ:

Підручники і навчально-методичні посібники:

 • Когут У.П., Вдовичин Т.Я. Інформаційні технології: Google-сервіси / Когут У.П., Вдовичин Т.Я. // Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2019. –66 с.
 • Когут У.П. Методи обєктно-орієнтованого програмування / Когут У.П., Дорошенко М.В. // Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2019. –112 с.
 • Вакалюк Т., Когут У.П. Методика навчання інформатики / Вакалюк Т., Когут У.П. // Навчальний посібник. – Житомир : вид. О.О. Євенок, 2018. – 186 с.
 • Когут У.П., Вдовичин Т.Я. Методичні рекомендації до написання курсових робіт з методики навчання інформатики: навчально-методичний посібник [для студентів спеціальності “Інформатика”]. / Когут Уляна Петрівна, Вдовичин Тетяна Ярославівна. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2018. – 49 с.
 • Когут У.П. Методика навчання інформатики у старшій школі: навчально-методичний посібник [для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти] / Уляна Петрівна Когут – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2018. – 142 с.
 • Дорошенко М.В., Когут У.П. Комп’ютерне моделювання. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт / Когут У.П., Дорошенко М.В. // Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2018. –120 с.
 • Козак Т.М., Когут У.П., Вдовичин Т.Я. Комп’ютерні інформаційні технології в освіті [для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти] / Т.М. Козак, У.П. Когут, Т.Я. Вдовичин. – Дрогобич: ВВ ДДПУ ім. І.Франка, 2017. – 180 с.
 • Дорошенко М.В., Когут У.П. Теорія керування. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт / Когут У.П., Дорошенко М.В. // Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2017. –104 с.
 • О.В. Сікора, Т.М. Козак, У.П. Когут Математичні методи дослідження операцій. Лабораторний практикум для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти напряму підготовки “Комп’ютерні науки” / О.В. Сікора, Т.М. Козак, У.П. Когут. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ імені І. Франка, 2016. – 124 с.
 • Дорошенко М.В., Когут У.П. Чисельні методи розв’язування диференціальних рівнянь. Лабораторний практикум для ОКР “бакалавр” спеціальності 6.080200 “Інформатика” / М.В.Дорошенко, У. П. Когут. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2016. – 106 с.
 • Шишкіна М.П., Когут У.П. Методичні рекомендації з використання хмаро орієнтованого компонента на базі системи Maxima у навчанні інформатичних дисциплін / Шишкіна М. П., Когут У. П. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2015. – 72 с.

Наукові статті:

 • Vdovychyn T. Recommendations for the use of open systems network technologies in the study of future bachelors of informatics / T.Vdovychyn, U.Kohut, O.Sikora // Informational Technologies in Education. – 2019. – № 40. – P. 68-79.
 • Mariya Shyshkina, Kohut Uliana, Maiia Popel. The Comparative Analysis of the Cloud-based Learning Components Delivering Access to Mathematical Software / Mariya Shyshkina, Kohut Uliana, Maiia Popel // Proc. 15th Int. Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer 2019, Workshop 3L-Person (ICTERI 2019), Kherson, Ukraine, June 12-15, 2019. – P. 93-104, online CEUR-WS.org/ ISSN –1613–0073  Vol-2393, urn:nbn:de:0074-2393-9
 • Mariya Shyshkina, Kohut Uliana The Method of Using the Maxima System for Operations Research Learning / Mariya Shyshkina, Kohut Uliana // Proc. 15th Int. Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer 2019, Workshop 3L-Person (ICTERI 2019), Kherson, Ukraine, June 12-15, 2019. – P. 81-92, online CEUR-WS.org/ ISSN –1613–0073  Vol-2393, urn:nbn:de:0074-2393-9
 • Сікора О.В., Когут У.П., Вдовичин Т.Я. Аспекти використання ІКТ для автоматизації опрацювання даних статистичного аналізу у підготовці магістрів гуманітарного профілю. Фізико-математична освіта. 2018. Випуск 4(18). С. 143-148.
 • Kohut Uliana Investigative approach in operations research learning using maxima system / Kohut Uliana //Technology transfer: innovative solutions in Social Sciences and Humanities/ Proceedings of the 1st Annual Conference 29 March 2018 Tallinn, Estonia – P. 29-32.
 • Mariya Shyshkina, Kohut Uliana, Maiia Popel. The Design and Evaluation of the Cloud-based Learning Components with the Use of the Systems of Computer Mathematics / Mariya Shyshkina, Kohut Uliana, Maiia Popel // Proc. 14th Int. Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer 2018, Workshop 3L-Person (ICTERI 2018), Kyiv, Ukraine, May 14-17, 2017. – P. 305-317, online CEUR-WS.org/ ISSN –1613–0073 Vol-2104 urn: nbn: de: 0074-2104-0
 • Mariya Shyshkina: The Systems of Computer Mathematics in the Cloud Based Learning Environment of Educational Institutions // Mariya Shyshkina, Ulyana Kohut, Maya Popel1 // Proc. 13th Int. Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer 2017, Workshop 3L-Person (ICTERI 2017), Kyiv, Ukraine, May 15-18, 2017. – P. 396-405, online CEUR-WS.org/ Vol- urn:nbn:de:0074-1844-4
 • Шишкіна М.П. Використання хмаро орієнтованого компоненту на базі системи Maxima у процесі навчання дослідження операцій/ Шишкіна М.П., У. П. Когут // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2017. – №1(57).– C.154-172. Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1550
 • Когут У.П. Дидактичні особливості використання СКМ для навчання дослідження операцій майбутніх бакалаврів інформатики / У. П. Когут // Наукові записки. – Випуск 9 – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 1. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.  В. Винниченка, 2016.– С. 19-27
 • Кобильник Т.П. Методичні аспекти використання системи Maxima у процесі навчання дослідження операцій / Т.П. Кобильник, У.П. Когут // Інформаційні технології в освіті: зб.наук.пр. – Вип. 27. – Херсон: ХДУ. – 2016 – С.67-80
 • Когут У.П. Теоретичні засади використання систем комп’ютерної математики у навчанні дослідження операцій майбутніх бакалаврів інформатики / У. П. Когут // Міжвузівський збірник наукових праць молодих учених ДДПУ ім. І. Франка «Актуальні питання гуманітарних наук». – Вип. 15. – Дрогобич: Посвіт, 2016 – С.338-347.
 • Когут У.П. Фундаментальні поняття як інтегративний компонент навчання дослідження операцій майбутніх бакалаврів інформатики / У. П. Когут // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2016. – №2(52).– C.36-51. Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1380
 • Когут У.П. Експериментальне дослідження методики використання системи Maxima як засобу навчання дослідження операцій бакалаврів інформатики / У. П. Когут // Інформаційні технології в освіті: зб. наук. пр. – Вип. 24. – Херсон: ХДУ. – 2015 – С.148-159.
 • Когут У.П. Критерії добору систем комп’ютерної математики для навчання інформатичних дисциплін майбутніх фахівців з інформатики / Когут У.П. // Проблеми моделювання та розроблення інформаційних систем: матеріали ІІІ науково-практичної інтернет-конференції (Дрогобич, 1 червня 2018 року). – Дрогобич: ДДПУ ім. І. Франка, 2018. – С.99-104.
 • Когут У.П. Створення навчальної системи для вивчення інформатики у старшій школі / Когут У.П., Лазурчак Н.І. // Актуальні проблеми сучасної науки: Зб. V науково-практичній конференції викладачів та студентів навчально-наукового ІФМЕІТ / За ред. Павла Скотного. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ, ДДПУ ім. Івана Франка 2018. – С.1

 

 

16.10.2020 13:32