Секція інформаційних систем і технологій.
2012-2013 н.р.

Найважливіші наукові та науково-методичні праці викладачів кафедри за 2012/2013 н.р.

1. Посібники (всього)– 7 / 47,8 д.а.

а) з грифом МОН України 0/0 д.а.;

б) з грифом університету 7 / 47,8 д.а.

1.    Гарбич-Мошора О. Р. “Тексти лекцій з дисципліни “Автоматизовані інформаційні системи” для студентів галузі 0402 фізико-математичні науки, спеціальності 7.04020101 «Математика» (денної та заочної форми навчання) / Гарбич-Мошора Ольга Романівна. – Дрогобич : РВВ ДДПУ імені І. Франка, 2013 – 111 с. – 6,9375 д.а.

2.     Гарбич-Мошора О. Р., Шілінг А.Ю. Практична підготовка фахівців ОКР «Бакалавр» галузі знань 0501 «ІОТ» напрямку підготовки 6,050101 « Комп’ютерні науки» / упорядники Гарбич-Мошора О. Р., Шілінг А.Ю., – Дрогобич : РВВ ДДПУ імені І. Франка, 2012 – 65 с. – 4,0625 д.а.

3.     Григорович А.Г., Заяць О.В., Петриця А.Н., Сосяк Р.М., Хлопик Р.М. Лабораторний практикум з фізики у цифровій лабораторії. Механіка. / Григорович А.Г., Заяць О.В., Петриця А.Н., Сосяк Р.М., Хлопик Р.М. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 54 с. - 3,375 д.а.

4.    Карпин Д.С. Наум О.М. Пелещишин А.М. “Тексти лекцій з дисципліни “Web-дизайн”” для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр”, галузі знань 0501 Інформатика та обчислювальна техніка базового напряму 6.050101 Комп’ютерні науки / Карпин Д.С. Наум О.М. Пелещишин А.М. – Дрогобич : РВВ ДДПУ імені І. Франка, 2013 –  246 с. - 15,375 д.а.

5.    Шаклеіна І.О., Косовська О.Ю. Програмування: Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт. – Дрогобич: ДДПУ, 2013. –123 с - 7,7 д. а.

6.    Ришковець Ю. В. Операційні системи : лабораторний практикум [для студентів напряму підготовки 6.050101 “Комп’ютерні науки”] / Ришковець Юрій Володимирович. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. –  74 с. – 4,625 д.а.

7.     Дубровін О.Ф., Пігур-Пастернак О.М., Ших Н.В. Автоматизовані інформаційні системи : лабораторний практикум / Дубровін О.Ф., Пігур-Пастернак О.М., Ших Н.В. – Дрогобич: РРВДДПУ, 2013. – 92 с. – 5,75 д.а.

2. статті + тези (всього) – 11 / 5,125 д.а.

а) за кордоном – 4 / 2 д.а.

1.    Григорович А.Г. Архитектура хранилищ данных с ненормализованными отношениями // «Технические науки – от теории к практике»: материалы XXII международной заочной научно-практической конференции. (11 июня 2013 г.); Новосибирск: Изд. «СибАК», 2013. - С.6-10. - 0,3125д.а. (РИНЦ)

2.    S. Fedushko, O. Peleschyshyn, A. Peleschyshyn, Y. Syerov. The verification of virtual community member's socio-demographic characteristics profile // Advanced Computing: An International Journal ( ACIJ ). - Vol.4, No.3, P. 29-38 - 0,625 д.а.

3.    В.В. Пасичник, Н.Э. Кунанец, О.Б. Малиновский. Электронные  библиотеки  для  лиц  с  особенными  потребностями // «Общественные науки в современном мире: вопросы социологии, политологии, философии, истории»: материалы международной заочной научно-практической конференции. (25 марта 2013 г.)  - Новосибирск: Изд. «СибАК», 2013. С. 122-128. - 0,4375 д.а.

4.    Ryshkovets Yu.V., Zhezhnych P. I. Information model of Web-gallery taking into account user’s interests // ECONTECHMOD : an international quarterly journal on economics of technology and modelling processes, 2013. -№ 2. - 0,625 д.а. (“BazTech” database)

б) у міжнародних науково-метричних базах даних 3 / 1,4375 д.а.

1. Григорович А.Г. Архитектура хранилищ данных с ненормализованными отношениями // «Технические науки – от теории к практике»: материалы XXII международной заочной научно-практической конференции. (11 июня 2013 г.); Новосибирск: Изд. «СибАК», 2013. - С.6-10. - 0,3125д.а. (РИНЦ)

2. Ryshkovets Yu.V., Zhezhnych P. I. Information model of Web-gallery taking into account user’s interests // ECONTECHMOD : an international quarterly journal on economics of technology and modelling processes, 2013. -№ 2. - 0,625 д.а. (“BazTech” database)

3. Григорович А., Григорович В. Еквівалентність виразів реляційного числення доменів для ненормалізованих відношень та розширеної реляційної алгебри // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – 2013. - № 751. – С.292–299. - 0,5 д.а. (INSPEC)

в) з імпакт-фактором* 0 / 0 д.а.;

г) у фахових виданнях (статті) 5 / 2,25 д.а.;

1.   Григорович В.Г. Відбір та вимірювання параметрів інформаційної моделі школи//«Искусственный интеллект».- Донецк. – № 3’2012. – C. 377-384. - 0,5 д.а.

2.   Пелещишин А. М.. Аналіз сучасних видів та методів інформаційної діяльності ВНЗ в Інтернеті / А. М. Пелещишин, Р. О. Корж. // Східно-Європейський журнал передових технологій. – Харків. 2013.-  №2/2(62). – С.62-65 - 0,3125 д.а.

3.   Ришковець Ю. В. Аналіз особливостей відвідування Веб-галерей з урахуванням поведінки користувача / Ю. В. Ришковець, П. І. Жежнич // Радиоэлектроника и информатика. – 2012. – № 2. – С. 90-93. - 0,0,25 д.а.

4.   Шаклеіна І.О., Ших Н.В. Інформаційні технології еколого-економічної оптимізації виробництва. – Щомісячний науково-педагогічний «Молодь і ринок». – 2013. –  №9 (104), вересень 2013. – С.104-109. - 0,375 д.а.

5.   М.В. Давидов, О.А.Лозицький, В.В.Пасічник Метод та інформаційна технологія озвучення математичних формул українською мовою // Штучний інтелект: науково-теоретичний журнал. - Донецьк, 2013. – № 1 (59). – С. 233-245. - 0,8125 д.а.

3. тези, опубліковані в Україні (всього) 23 / 3,125 д.а.

а) на міжнародних конференціях 13 / 2,1875 д.а.;

1.   Гарбич-Мошора О.Р., Гарбич М.А. Впровадження Ікт у навчально-виховний процес в початковій школі. / Гарбич-Мошора О.Р., Гарбич М.А. // Актуальні проблеми науки і освіти. 9 Міжнародна науково-практична конференція. –20-21 січня 2013 р. – Донецьк. Науковий журнал Аспект. – с. 87-89. – 0,1875 д.а.

2.   Гарбич-Мошора О.Р. Розвиток партнерських взаємин між викладачами і студентами на кафедрі інформаційних систем і технологій ДДПУ. / Гарбич-Мошора О.Р. // Проблеми, тенденції і перспективи розвитку світової науки. 5 Міжнародна науково-практична конференція. – 15-17 липня 2013 р. – Донецьк. Науковий журнал Аспект. – с. 7-10. – 0,3125 д.а.

3.   Григорович А.Г. Методи опрацювання ненормалізованих відношень у сховищах даних / А.Г.Григорович //«Анализ и оценка основных тенденций развития науки и техники»: материалы IV Международной научно-практической конференции (г.Донецк, 15-17 июня 2013 года) / Научный журнал «Аспект». – Донецк: ООО «Цифровая типография, 2013. № 10. – С.3-8. - 0,375 д.а

4.   Григорович А.Г. Формування фізичних знань та розвиток технічної творчості учнів засобами інформаційно-комунікаційних технологій./ Григорович А.Г., Сосяк Р.М.// Materials of the IX International research and practice conference “Actual problems of science and educations”, 20-21 January 2013 // Scientific journal “Aspect”. – Donetsk: “Tsyfrovaya tipodrafia” Ltd, 2013. – С.40-42. - 0,1875 д.а.

5.   Григорович В.Г. Інтеграція інтелектуальних освітніх інформаційних систем і технологій/ Григорович В.Г.// Матеріали Міжнародної наукової конференції (м. Євпаторія, 20-24 травня 2013 р.) «Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту (ISDMCI’2013)». - Херсон: ХНТУ, 2013. – С.97-99. - 0,1875 д.а.

6.   Григорович В.Г. Побудова комплексу інформаційних технологій супроводу процесів розвитку об’єктів освітньої галузі / Григорович В.Г. //Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 17-20 вересня 2013 р.) «Управління проектами: стан та перспективи». - Миколаїв : НУК, 2013. – 348 с. – С.81-83. - 0,1875 д.а.

7.   Косовська О.Ю. Засоби для визначення пріоритетності методичного матеріалу / Ольга Косовська // Інформація, комунікація, суспільство. Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції ІКС-2013. – Львів : Національний університет “Львівська політехніка”, 2013. – С. 132-133. - 0,125 д.а

8.   Лучкевич М. Накопичення експериментальних результатів для наукових інформаційних систем / М. Лучкевич // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи: І-а Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, 21-28 листоп. 2013 р.: збірник матеріалів. – Дрогобич, 2013 – С. 45-46 - 0,125 д.а.

9.   В. В. Пасічник,  Н. Е. Кунанець, О. Б. Малиновський.. Застосування мультимедійних технологій в бібліотеках вищих навчальних закладів // Інформаційні технології, економіка та право: стан та перспективи розвитку (ІТЕП-2013): матеріали міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчен. та студ., 3-5 квітня. 2013 р. – Чернівці, 2013. –С. 36-37. - 0,125 д.а.

10.   О. Тимовчак-Максимець. Споживацький досвід як форма користувацького інформаційного наповнення інтернету / О. Тимовчак-Максимець, А. Пелещишин // Інформаційно-документальні комунікації в глобалізованому суспільстві : матеріали Міжнар. наук.-прак. конф. – К. : НАУ. 2013.- С. 113-114. - 0,125 д.а.

11.   Ryshkovets Yu. Development of software architecture for Web-gallery creation considering the user’s interests / Yuriy Ryshkovets // Proceedings of the 7th International Scientific and Technical Conference “Computer Sciences and Information Technologies”. – Lviv : Publisher Lviv Polytechnic, 2012. – p. 150-151. - 0,125 д.а.

12.   Shiling A. Analysis of user behavior specialized forums university entrants / Anna Shiling, Pavlo Zhezhnych// Proceedings of the 7th International Scientific and Technical Conference “Computer Sciences and Information Technologies” (CSIT’2012, Lviv).- p.202.- 0,0625 д.а.

13.   Шілінг А.Ю. Аналіз особливостей надання освітніх послуг в умовах інформаційного суспільства / Анна Шілінг, Павло Жежнич // Інформація, комунікація, суспільство. Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції ІКС-2013. – Львів : Національний університет “Львівська політехніка”, 2013. – С. 126-127. - 0,125 д.а.

б) на всеукраїнських конференціях –7 / 0,6875 д.а.;

1.   Гарбич-Мошора О.Р. Переваги системи дистанційного навчання MOODLE. / Гарбич-Мошора О.Р. // Інформаційно-компютерні технології в економіці, освіті та соціальній сфері. 7 Всеукраїнська науково-практична конференція. Випуск 8. – Сімферополь : ФОП Бондаренко О.О., 2013. – с. 56-58. – 0,1875 д.а.

2.   Григорович В.Г. Семантичні та ознакові метрики для параметрів інформаційної моделі загальноосвітньої школи/ Григорович В.Г. //«Інформаційні управляючі системи та технології» (ІУСТ-Одеса-2012). Тези доповідей. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 17-18 жовтня 2012 р.). - Суми: ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2012. – 172 с. - С.75-76. - 0,125 д.а.

3.   Григорович В.Г. Використання хмарних обчислень в організації інтелектуальних освітніх систем / Григорович В.Г. // Хмарні технології в освіті : Матеріали Всеукраїнського науково-методичного Інтернет-семінару (Кривий Ріг – Київ – Черкаси – Харків. 21 грудня 2012 р.). - Кривий ріг : Видавничий відділ КМІ, 2012. – С.22. - 0,0625 д.а.

4.   Григорович В.Г., Шаклеіна І.О., Цмоць В.М. Методи і засоби інформаційних технологій еколого-економічної оптимізації виробництва / Григорович В.Г., Шаклеіна І.О., Цмоць В.М. // Сучасні проблеми математичного моделювання та обчислювальних методів : Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (Рівне, 22-23 лютого 2013 р.). - Редакційно-видавничий центр Національного університету водного господарства та природокористування, 2013. – С.59. - 0,0625 д.а.

5.   Григорович В.Г., Назарук М.В. Інформаційна модель навчального закладу / Григорович В.Г., Назарук М.В. // Сучасні проблеми математичного моделювання та обчислювальних методів : Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (Рівне, 22-23 лютого 2013 р.). - Редакційно-видавничий центр Національного університету водного господарства та природокористування, 2013. – С.112. - 0,0625 д.а.

6.   Канінець М.Є. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕЛЕКТРОННІЙ КОМЕРЦІЇ / Мар’яна Канінець//Всеукраїнська наукова Інтернет-конференція "Актуальні проблеми економіки України: науковий підхід до їх вирішення"       Збірник тез доповідей: випуск 18 (27-28 лютого 2013 р., м. Тернопіль). – 3 – 4 с. - 0,125 д.а.

7.   Шаклеіна І. О., Ших Н.В., .Баранюк М. Я. Проблеми розробки систем еколого-економічного моніторингу довкілля / І.О.Шаклеіна, Н.В.Ших, М.Я.Баранюк // Всеукраїнська наукова конференція “Сучасні проблеми математичного моделювання та обчислювальних методів”: м. Рівне 22 – 23 лютого 2013 р - Тези доповідей. - С. 157. - 0,0625 д.а.

в) на регіональних конференціях 3 / 0,25 д.а.;

1.    Гарбич-Мошора О.Р. Переваги та недоліки дистанційного навчання. / Гарбич-Мошора О.Р. // Матеріали ІІ студентсько-викладацької науково-практичної конференції. Сучасні інформаційні техннології. 29 березня 2013. - Дрогобич:ДДПУ.2013.–С.11. – 0,0625 д.а.

2.    Шілінг А.Ю. Класифікація учасників спеціалізованих освітніх Веб-спільнот з урахуванням персоніфікації даних / Анна Шілінг // Сучасні інформаційні технології . Матеріали ІІ студентсько-викладацька науково-практична конференція кафедри ІСТ. Дрогобич, 29 квітня 2013 р. – С.28 – 29. - 0,125 д.а..

3.    Шаклеіна І.О., Ших Н.В. Особливості використання електронного задачника Рrogramming Тaskbook for МРІ. - Сучасні інформаційні технології : матеріали ІІ студентсько-викладацької науково-практичної конференції. – Дрогобич : РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – С. 27 - 0,0625 д.а.

4. збірники – 1 / 2 д.а.;

1. Сучасні інформаційні технології: матеріали ІІ студентсько-викладацької науково-практичної конференції – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 32 с. – 2 д.а.

5. інше – 1 / 0,3125 д.а.

1.    Григорович В., Шаклеіна І., Цмоць В. ІТ-засоби еколого-економічної оптимізації виробничих процесів // Актуальні проблеми фізики, математики та інформатики № 4, 2012 – с.55-59. - 0,3125 д.а.

23.01.2014 18:03