Секція інформаційних систем і технологій.
Ших Надія Василівна

Відомості про вищу освіту

 • 2001 р. – ДДПУ, спец. «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика та основи інформатики» (спеціаліст)
 • 2002 р. – ДДПУ, спец. «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика» (магістратура)

Відомості про місце роботи

 • З 2001 р. інженер-програміст ІІ кат каф. інформатики та ОМ
 • З 2002 р. викладач каф. інформатики та ОМ
 • З 2009 р. викладач каф. ІСТ
 • З 2011 р. ст. викладач каф. ІСТ

Навчальні предмети

 • Апаратно-програмні засоби управління екологічною безпекою
 • Комп’ютерний моніторинг екологічної та техногенної безпеки
 • Об’єктно-орієнтоване програмування
 • Крос-платформне прогрмування
 • Технології розподілених систем та паралельних обчислень
 • Слабо-структуровані та веб-орієнтовані бази даних
 • Управління ІТ-проектами
 • Основи інформаційно-комунікаційної культури вчителя

Сфера наукових інтересів

 • Впровадження ІКТ у навчальний процес ВНЗ
 • Формування інформаційно-комунікаційної культури майбутніх вчителів

Основні наукові результати

Статті у наукових фахових виданнях

Ших Н. В. Організація самостійної роботи студентів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій при кредитно-модульній системі навчання / Надія Василівна Ших // Молодь і ринок : [щомісячний науково-педагогічний журнал]. – Дрогобич : ДДПУ, 2007. – № 3 (26). – С. 158–162.

Ших Н. В. Психолого-педагогічні основи використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі підготовки майбутнього вчителя / Надія Василівна Ших // Педагогіка і психологія професійної освіти. – Львів : ІПППО, 2007. – № 5. – С. 19–27.

Ших Н. В. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій як один з основних засобів побудови інформаційного суспільства / Надія Василівна Ших // Педагогічні науки : зб. наук. праць. – Суми : СумДПУ ім. Макаренка, 2008. – С. 330–338.

Ших Н. В. Про структуру навчально-методичних комплексів дисциплін з використанням інформаційно-комунікаційних технологій / Надія Василівна Ших // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : зб. наук. праць. – К. : КНЛУ, 2009. – Вип. 38. – С. 194–198.

Ших Н. В. Врахування впливу інформаційно-комунікаційних технологій на пізнавальні процеси особистості при формуванні інформаційно-комунікаційної культури майбутнього вчителя / Надія Василівна Ших // Педагогіка і психологія професійної освіти. – Львів : ІПППО, 2009. – № 2. – С. 97–104.

Гарбич-Мошора О.Р., Григорович В.Г., Карпин Д.С., Пігур-Пастернак О.М., Шаклеіна І.О., Ших Н.В. Моделювання виробничого циклу парникового господарства. - Восточно-Европейский журнал передовых технологий //научный журнал. - Харьков: Технологический центр, 2012. - №1/2 (55). – С.15-18.

Шаклеіна І.О., Ших Н.В. Інформаційні технології еколого-економічної оптимізації виробництва. – Щомісячний науково-педагогічний «Молодь і ринок». – 2013. – №9 (104), вересень 2013. – С.104-109.

Статті та тези у збірниках матеріалів конференцій

Ших Н. В. Психолого-педагогічні основи використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі підготовки майбутнього вчителя / Надія Василівна Ших // Современные направления теоретических и прикладних исследований : сб. науч. тр. по м-лам междунар. науч.-практ. конф., 15–25 марта 2007 г. – Одесса : Черноморье, 2007. – Т. 9. – С. 23–26.

Ших Н. В. Інформаційно-комунікаційні технології при організації самостійної роботи студентів / Надія Василівна Ших // Управління в освіті : тези доповідей ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 19–20 квіт. 2007 р. – Львів : Вид-во ДЦ МОНУ, 2007. – С. 95.

Ших Н. В. Деякі вимоги до комп’ютерних навчальних програм у вищому навчальному закладі / Надія Василівна Ших // Наука і життя : українські тенденції, інтеграція у світову наукову думку : м-ли третьої всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 21–23 трав. 2007 р. – К. : ТОВ „ТК Меганом”, 2007. – С. 64–65.

Ших Н. В. Основні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій у вищому навчальному закладі / Надія Василівна Ших // Наука в інформаційному просторі : тези доповідей ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 29–30 жовт. 2007 р. – Дніпропетровськ : ПГСА, 2007. – С. 83–85.

Ших Н. В. Інформаційно-комунікаційна культура як одна з основних проблем підготовки майбутнього вчителя в інформаційному просторі / Надія Василівна Ших // Розвиток наукових досліджень ‘2007 : м-ли ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26–28 листоп. 2007 р. – Полтава : Вид-во „ІнтерГрафіка”, 2007. – Т. 8. – С. 60–63.

Ших Н. В. Модель навчально-методичного комплексу дисциплін з використанням інформаційно-комунікаційних технологій / Надія Василівна Ших // Освітні інновації : філософія, психологія, педагогіка : м-ли Всеукр. наук.-практ. конф., 16–17 квіт. 2008 р. – Суми : ВДТ „Університетська книга”, 2008. – С. 119–121.

Ших Н. В. Використання мультимедіа курсів при вивченні математичних дисциплін / Надія Василівна Ших // Інформаційно-комунікаційні технології навчання: тези доповідей міжнар. наук.-практ. конф., 3–5 черв. 2008 р. – Умань : ПП Жовтий, 2008. – С. 193–195.

Ших Н. В. Удосконалення методики викладання дисциплін шляхом застосування інформаційно-комунікаційних технологій / Надія Василівна Ших // Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації : зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський : КПНУ, 2008. – С. 181–189.

Ших Н. В. Цифровий університет як вищий навчальний заклад нового покоління / Надія Василівна Ших // Розвиток наукових досліджень 2008 : м-ли ІV міжнар. наук.-практ. конф.,  24–26 листоп. 2008 р. – Полтава : Вид-во „ІнтерГрафіка”, 2008. – Т. 10. – С. 77–79.

Ших Н. В. Формування відкритої системи вищої освіти під впливом інформаційно-комунікаційних технологій / Надія Василівна Ших // Освітні інновації : філософія, психологія, педагогіка : м-ли міжнар. наук.-практ. конф., 17–18 берез. 2009 р. – Суми : РВВ СОІППО, 2009. – С. 70–71.

Ших Н. В. Структура інформаційно-комунікаційної культури вчителя природничо-математичних дисциплін / Надія Василівна Ших // Наукові дослідження – теорія та експеримент 2009: м-ли V міжнар. наук.-практ. конф.,
18–20 трав. 2009 р. – Полтава : Вид-во „ІнтерГрафіка”, 2009. – Т. 10. –
С. 108–110.

Ших Н. В. Особливості організації зовнішнього незалежного оцінювання знань студентів з використанням відкритих ІКТ-систем  / Надія Василівна Ших // Вища школа : удосконалення якості підготовки фахівців : м-ли міжнар. наук.-практ. конф., 16–17 квіт. 2009 р. – Черкаси : Вид-во ЧНУ, 2009. – С. 79–80.

Ших Н.В., Шаклеіна І.О. Кіберакмеолоічна концепція дистанційного навчання : матеріали І студентсько-викладацької наук.-практ. конф. [Сучасні інформаційні технології], (26 березня 2012 р.) – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. – С. 28–29.

Шаклеіна І. О., Ших Н.В., .Баранюк М. Я. Проблеми розробки систем еколого-економічного моніторингу довкілля // Всеукраїнська наукова конференція “сучасні проблеми математичного моделювання та обчислювальних методів”: м. Рівне 22 – 23 лютого 2013 р - Тези доповідей. – С. 157

Басараб М.М., Ших Н.В. Огляд основних функцій автоматизованої системи реєстратури готелю. - Сучасні інформаційні технології : матеріали ІІ студентсько-викладацької науково-практичної конференції. – Дрогобич : РРВ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – С. 6

Доброчинський І.В., Ших Н.В. Опис вхідної і вихідної інформації для автоматизованої інформаційної системи «Автосалон». - Сучасні інформаційні технології : матеріали ІІ студентсько-викладацької науково-практичної конференції. – Дрогобич : РРВ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – С. 13

Каблаш М.І., Ших Н.В. Особливості розробки електронного журналу куратора. - Сучасні інформаційні технології : матеріали ІІ студентсько-викладацької науково-практичної конференції. – Дрогобич : РРВ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – С. 15

Підгородецький Р.І., Ших Н.В. Огляд середовищ розробки дистанційних курсів. - Сучасні інформаційні технології : матеріали ІІ студентсько-викладацької науково-практичної конференції. – Дрогобич : РРВ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – С. 19

Шаклеіна І.О., Ших Н.В. Особливості використання електронного задачника Рrogramming Тaskbook for МРІ. - Сучасні інформаційні технології : матеріали ІІ студентсько-викладацької науково-практичної конференції. – Дрогобич : РРВ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – С. 27

Підручники і навчально-методичні посібники

Ших Н. В. Основи інформаційно-комунікаційної культури вчителя: [навч.-метод. посібник] / Надія Василівна Ших. – Дрогобич : РРВ ДДПУ, 2010. – 113 с.

Шаклеіна І.О., Ших Н.В. Основи Інтернет-технологій: Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт. – Дрогобич: ДДПУ, 2012. –135 с.

Григорович Віктор, Коколюс Михайло, Ших Надія. Об’єктно-орієнтоване програмування : класи та об’єкти : методичні рекомендації до лабораторних робіт. / Григорович Віктор Геннадійович, Коколюс Михайло Богданович, Ших Надія Василівна. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 96 с.

Автоматизовані інформаційні системи : лабораторний практикум / Дубровін О.Ф., Пігур-Пастернак О.М., Ших Н.В. – Дрогобич: РРВДДПУ, 2013. – 92 с.

 

12.02.2014 12:15